Tôi được tiếp cận kiến thức từ một bậc hiền triết đương đại (Thầy tôi) rằng: “Bản chất của câu hỏi ĐÚNG, là phải bao hàm được câu trả lời.” Một câu mang đậm tính triết học mà ban đầu mới nghe tôi cũng không hiểu gì cả. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng khi con người mà có thể đạt tới khả năng đặt ra những câu hỏi đã bao hàm câu trả lời rồi, thì sẽ không phải có những bất lực hay đau khổ khi tìm kiếm giải đáp cho chính mình nữa.