1. Tiểu Chu thiên là gì ? Tiểu Chu thiên là vòng khí vận hành, chu lưu trong ngày, qua các tạng phủ…