0 Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi, vì tôi nghĩ câu chuyện này có lẽ có tiếng nói…