Nhập môn tĩnh khí công Xem thêm »

3 ĐIỀU KIỆN TU LUYỆN

Trong Dưỡng Chân Tập, Bạch Tẫn Lão Nhân có nói: “Từ xưa đến nay, kẻ học Đạo đông đúc còn…

Bài 1: MỞ ĐẦU – TĨNH KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH CƠ BẢN (XB 2006)

Bài 2 – ĐIỀU TỨC CÔNG – HÔ HẤP KHÍ CÔNG

Bài 3 – QUÁN KHÍ CÔNG

Đào Tạo Xem thêm »

Cảm nhận của môn sinh Xem thêm »

KÍNH TẶNG THẦY!

Từ Lý – Trần xưa, cho đến nay Hồn nước ngàn năm vẫn còn đây Khí thiêng Tây Tạng tràn…

ĐƯỜNG VÀO KHÍ CÔNG – GS. BS Vi Huyền Trác