Nhập môn tĩnh khí công

3 ĐIỀU KIỆN TU LUYỆN

Trong Dưỡng Chân Tập, Bạch Tẫn Lão Nhân có nói: “Từ xưa đến nay, kẻ học Đạo đông đúc còn người thành Đạo thưa thớt, cái duyên cớ ấy bởi đâu Trước hết phải có căn khí đạo, kế đó phải đọc sách nhiều, sau rồi phải sớm gặp thầy. Căn khí chẳng cao thì không mong gì xuất thế được, đọc sách chẳng nhiều thì không thể thấy lý mà nhìn biết, không sớm gặp thầy thì nhầm vào bàng môn. “Bằng trong 3 điều đó mà sót lấy một, chắc khó thành Đạo. Nếu bảo rằng lời ta có gì sai, thì xin hỏi lại các ngài nơi Bồng Đảo”

Căn khí chẳng cao thì long đong lận đận, nhìn mà không biết thì mịt mịt mù mù, Thầy không sớm gặp thì vô ích thất công, mà đường Đạo khó lại thêm

Căn khí đạo là gì? Có các quan điểm sau đây
– Có thể chất phù hợp với con đường tu luyện Đạo
– Có cốt khí phù hợp
– Có tinh thần thần kinh, tâm lý tình cảm phù hợp

Tại sao phải đọc sách nhiều?
– Cần phải tìm hiểu nhiều
– Cần phải phân biệt nhiều (ngày trước không có sách, bây giờ sách lại quá nhiều)
– Cần có trình độ cao càng tốt (ngộ được tinh hoa tinh thần của người khác)

Tại sao phải sớm gặp thầy? Có lý do sau:
– Cần phải có người đi trước có trình độ, có năng lực, có kinh nghiệm để hướng dẫn hỗ trợ
– Về thực chất là sự kế thừa phát triển chứ không phải là sự sáng tạo hoàn toàn cá nhân
– Càng sớm gặp thầy càng tốt, để không mất công, đồng thời ít bị lệch pha mất đồng bộ
– Gặp nhầm thầy mà không nhận ra thì rất nguy hiểm
– Cần phải tu luyện theo một hệ thống cho đến khi đạt, thì mới thay đổi hệ thống, không nên đa tạp chỉ thất công vô ích.

Gửi phản hồi