Hệ thống công pháp Tĩnh khí công

Tóm tắt: 
Hệ thống công pháp của Tĩnh khí công ý thức bao gồm 4 Thế hệ (hay bốn con đường) khác nhau. Chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng hướng tới một cái đích chung.

A. TĨNH KHÍ CÔNG THẾ HỆ I

I. CÁC CÔNG PHÁP NHẬP MÔN CƠ BẢN :

1. Các công pháp dưỡng sinh nhập môn:
- Thở Khí công (nguyên bản là Điều tức công), luyện hô hấp của cơ thể đồng bộ với sự vận hành của Khí.
- Quán Khí công; luyện cách "dụng ý điều khí".
- Nhập Khí công, luyện cách đưa cơ thể vào trạng thái "khí luyện" để có thể thu ngoại khí bổ trợ nội khí.
- Đan Điền công (còn gọi là Sinh Khí công), luyện kích thích quá trình phát sinh nội khí cơ bản trong trong cơ thể được tốt hơn, đi đúng nơi hành đúng hướng.

2. Các công pháp Thanh khí công :
- Thanh Khí công cơ bản là công pháp luyện tập tự trị bệnh, thông xả theo từng bộ vị cơ bản (vùng bệnh) trong cơ thể.
- Dưỡng Khí công là luyện tập với mục đích dưỡng sinh, cân bằng sự hoạt động khí trong cơ thể, với trung tâm cân bằng là Đan điền.
- Thanh Khí công bậc cao : sử dụng tạng chủ để trị bệnh, vận dụng quan hệ ngũ hành để trị bệnh, và vận dụng quan hệ ngũ hành theo trình tự Nội Chu thiên để trị bệnh.

3. Nội Chu thiên pháp : Đây là công pháp cơ bản của cả hệ thống công pháp dưỡng sinh, luyện tập thúc đẩy sự phát sinh và cân bằng ngũ khí nội tạng.

4. Các nguyên tắc vận dụng Tĩnh Khí công :
- Cân bằng âm - dương nhờ hai bàn tay
- Truyền thông khí tập thể.

II. CÁC CÔNG PHÁP LUYỆN TĨNH KHÍ CÔNG-DƯỠNG SINH NÂNG CAO :

1. Nội khí pháp :
1.1 : Tiểu Chu thiên pháp : luyện cân bằng âm - dương tạng khí
1.2. Nội Chu thiên pháp bậc cao : luyện kích phát và cân bằng quang khí ngũ tạng
1.3. Ngũ hành công : Luyện phát động ngũ khí nội tạng
1.4. Ngũ hành khí công : Luyện vận hành ngũ khí nội tạng theo hệ thống kinh mạch
1.5. Đại Chu thiên pháp : Luyện cân bằng bên trong, đồng bộ với bên ngoài và nội-ngoại tương hợp giữa nhịp sinh học bên trong và thời sinh học bên ngoài.

2. Ngoại khí pháp :
2.1. Âm - Dương pháp : là các công pháp luyện để làm quen với âm khí và dương khí.
- Âm - Dương chuyển pháp
- Âm - Dương luân thủ pháp
- Âm - Dương luân đơn pháp
2.2. Thập chuyển khí pháp : luyện vận hành ngoại khí thanh hóa và bổ sung kích phát nội khí.

3. Hóan khí pháp :
3.1. Tam bảo pháp : luyện chuyển hóa Tinh - Khí - Thần
3.2. Tứ thần pháp : luyện chuyển hóa bậc cao; luyện Tinh, sinh Khí, hóa Thần, hoàn Hư.

4. Hóa Khí pháp :
4.1. Nê hoàn công : luyện khai mở Ấn-đường, Nhãn thần
4.2. Thái dương công : luyện thu phát khí với mặt trời
4.3. Thái âm công : luyện thu phát khí với mặt trăng
4.4. Khí quang pháp : luyện thu phát ngũ quang khí
4.5. Khí hình pháp : luyện thu phát ngũ hình khí

5. Chuyển luân pháp :
5.1. Chân hỏa pháp : luyện phát động Chân hỏa trong cơ thể.
5.2. Nhiệt Chân hỏa pháp : luyện kích phát chân hỏa dương cương để làm cơ sở cho các công pháp luyện hỏa sau đó.
5.3. Thanh hỏa pháp : luyện dùng Chân hỏa để thanh lọc tạng phủ và các bộ vị cần thiết (tự chữa bệnh).
5.4. Chuyển pháp luân xa : luyện hiệu chỉnh hoạt động thực thể của hệ thống Luân xa trong cơ thể.
5.5. Thiên luân pháp : luyện hiệu chỉnh khai mở hạch Tùng.

6. Vô hình pháp :
6.1. Vô hình thực pháp : (Vô hình pháp bậc 1) luyện phát động, sử dụng nguồn khí vô hình.
6.2. Vô hình pháp bậc 2 : luyện sử dụng nguồn khí vô hình tác động đến thực thể của bản thân
6.3. Vô hình pháp bậc 3 : luyện sử dụng nguồn khí vô hình tác động đến thực thể của đối tác.
6.4. Hư pháp bậc 1 : luyện dẫn động, thu phát vi tế khí.

7. Một số nguyên tắc, nguyên lý :
7.1. Nguyên tắc đối luyện : luyện thu phát giữa hai người
7.2. Nguyên lý chọn lọc không gian và thời gian : phục vụ cho luyện tập công phu nâng cao.
7.3. Nguyên tắc phân lập vi tế : luyện phân biệt, vận hành thể vi tế (vía, phách)

III. TĨNH KHÍ CÔNG TRỊ BỆNH :

Ngũ hành khí bệnh pháp : các công pháp luyện tự trị bệnh theo tạng chủ
- Tâm khí bệnh pháp : luyện trị bệnh thuộc tạng Tâm và Tâm khí hệ
- Can khí bệnh pháp : luyện trị bệnh thuộc tạng Can và Can khí hệ
- Tỳ khí bệnh pháp : luyện trị bệnh thuộc tạng Tỳ và Tỳ khí hệ
- Phế khí bệnh pháp : luyện trị bệnh thuộc tạng Phế và Phế khí hệ
- Thận khí bệnh pháp : luyện trị bệnh thuộc tạng Thận và Thận khí hệ
- Khí bệnh tổng hợp : luyện trị bệnh suy nhược toàn thân.

IV. CÔNG PHÁP CHUYÊN BIỆT :
1. Ngũ hành, bát quái trận khí :luyện thu phát khí theo nguyên lý ngũ hành, bát quái.
2. Công phu liệu pháp bậc cao : luyên phát động khí hỗ trợ trị bệnh và xử lý những vấn đề thực - thanh - linh.
3. Nội soi pháp : luyện nhìn thấu vào trong cơ thể bản thân mình
4. Ngoại soi pháp : luyện nhìn thấu vào trong cơ thể ngưới khác
5. Ngũ quang pháp : luyện phát động, ứng dụng ngũ sắc nội thể
6. Ngũ hình pháp : luyện định vị và tác động ngũ hình

B. TĨNH KHÍ CÔNG THẾ HỆ II

Hoà nhập cơ thể vào không gian, làm chủ không gian...

C. TĨNH KHÍ CÔNG THẾ HỆ III

...

D. TĨNH KHÍ CÔNG THẾ HỆ IV

...