Kết quả tập luyện của bạn

Rất tốt
50% (10 votes)
Bình thường
50% (10 votes)
Không tốt lắm
0% (0 votes)
Kém
0% (0 votes)
Total votes: 20