Giới thiệu về Tĩnh khí công

TĨNH KHÍ CÔNG là phương pháp luyện tập với mục đích tự chữa bệnh dưỡng sinh và nâng cao, ban đầu là phục hồi, ổn định và nâng cao hoạt động của các cơ quan nội tạng, các hệ thống, các quá trình sinh học trong cơ thể, sau đó có thể khai mở các tiềm năng đặc biệt của con người. Phương pháp do nhà khoa học, khí công sư Nhật Quang Tử Hoàng Vũ Thăng kết hợp khoa học Đông Phương cổ với khoa học hiện đại, có nhiều nghiên cứu sáng tạo mới về mặt phương pháp với xu hướng của tương lai.


Phương pháp này được phổ truyền từ năm 1992, đến năm 1997 được thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đến năm 1999 được thực hiện chương trình nghiên cứu.

Phương pháp đã góp phần xây dựng các phong trào dưỡng sinh trong và ngoài nước. Phương pháp vẫn phát triển thận trọng lấy khoa học, chất lượng, hiệu quả làm nền tảng cho đến ngày nay.

Tên đầy đủ của bộ môn là TĨNH KHÍ CÔNG Ý THỨC.

Nền tảng của phương pháp này là Tĩnh công với sự phối hợp giữa hô hấp, quán khí, sinh khí tạo nên quá trình khí vận, bên cạnh đó có thể kết hợp với động công theo trình tự như sau: Tĩnh ý thức – Tĩnh vô thức – Động vô thức – Động ý thức.

Quá trình luyện khí cơ bản của TKC Ý Thức là luyện tinh sinh khí, luyện khí hoá thần mà từ đó luyện vào khí, nguồn khí, dưỡng khí và sự biến hoạt vi dụng của khí trong cơ thể, để nó được sinh ra đầy đủ, đi đúng đường, hàng đúng hướng, biến vi hoạt dụng trọn vẹn các cơ năng và chức năng của cơ thể. Đó là khí tiên thiên của con người được khởi phát và vận hành đồng bộ với khí hậu thiên (hô hấp).

Phương pháp thông qua hộ hấp, cảm nhận khí với sự phát công hỗ trợ của các nhà khí công, giúp cho người luyện cảm nhận được khí trong cơ thể, qua đó mà tự chữa bệnh dưỡng sinh.